Štatút súťaže

„MANTRAINDIA“

 1. Úvodné ustanovenia, cieľ súťaže
  • Tento štatút propagačnej súťaže s názvom „MANTRAINDIA“ (ďalej len „súťaž“) stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie výhercov súťaže (ďalej len „štatút súťaže“).
  • Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je hazardnou hrou.
  • Cieľom súťaže je propagácia produktov vyhlasovateľa.
 • Vyhlasovateľ súťaže
  • Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť AG Consulting Office s.r.o., IČO: 36273317, IČ DPH: SK2022034212, so sídlom: Ulica L. Amadého 1514/50, 930 05 Gabčíkovo, Slovensko, zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 17296/T (ďalej len „vyhlasovateľ“).
 • Obdobie konania súťaže
  • Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 26.3.2021 do 30.4.2021. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu trvania súťaže v záležitosti od jej priebehu.
 • Účasť v súťaži
  • Právo zúčastniť sa súťaže má fyzická osoba, ktorá ku dňu prihlásenia sa do súťaže spĺňa tieto podmienky:
   • je plne spôsobilá na právne úkony,
   • má aspoň 18 rokov;
   • má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky;
   • splní všetky podmienky zapojenia sa do súťaže.

(ďalej len „účastník“).

 • Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k vyhlasovateľovi a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka; v prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude poskytnutá a v prípade, že výhra jej bola poskytnutá, je táto osoba povinná nahradiť vyhlasovateľovi plnú hodnotu poskytnutej výhry.
 • Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorých účasť v súťaži by mohla poškodiť dobré meno vyhlasovateľa alebo ohroziť integritu a účel súťaže.
 • Vyhlasovateľ má právo účastníka požiadať o preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži vyžiadaním si dokladov preukazujúcich ich splnenie. V prípade, že účastník nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži do 3 dní od výzvy na ich preukázanie, bude zo súťaže vyradený. K takémuto vyradeniu môže prísť aj po prehlásení účastníka za výhercu, pričom v takom prípade mu nebude výhra poskytnutá.
 • Podmienky súťaže
  • Do súťaže sa účastník zapojí nasledujúcim spôsobom:
   • Na Facebooku – od 26.3.2021 do 30.4.2021 účastník prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com resp. aplikácia Facebook, ďalej ako „Facebook“) označí príspevok (fotku) súťaže s tlačidlom „páči sa mi to“
   • Užívateľ zároveň sleduje profil MantraIndia Slovensko – https://www.facebook.com/mantraindiask
   • Účastník súťaže zdieľa príspevok súťaže na svojej časovej osi svojho profilu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com resp. aplikácia Facebook)

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia podmienok v každom konkrétnom prípade a podľa svojho vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže akýkoľvek príspevok aj bez uvedenia dôvodu.

 • Prihlásením sa do súťaže účastník vyhlasuje, že bez výhrad súhlasí s týmto štatútom súťaže a podmienkami v ňom uvedenými.
 • Vyhlasovateľ má právo vyradiť účastníka zo Súťaže alebo ho do súťaže nezaradiť, ak je obsah jeho príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť, odporujúci dobrým mravom, je v rozpore so zákonom, verejným poriadkom, dobrými mravmi, etickými zásadami, prípadne obsahuje prvky pornografie, rasizmu, násilia alebo prvky ohrozujúce mravnosť, mohol by byť považovaný za nekalosúťažné konanie, porušuje práva duševného vlastníctva alebo by mohol poškodiť dobré meno vyhlasovateľa a akýchkoľvek osôb podieľajúcich sa na organizácii súťaže.
 • Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť iba jedenkrát a iba s jedným zdieľaním fotky súťaže na stránke MantraIndia Slovensko – Facebook.
 • Výherca súťaže (resp. výhercovia jednotlivých výhier) budú vybraný náhodným žrebovaním popísanom v článku 6. štatútu.
 • Vyhlasovateľ má právo vyradiť účastníka zo Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.
 • Žrebovanie
  • Žrebovanie výhercu sa uskutoční počas na facebookovej stránke MantraIndia Slovensko dňa 30.4.2021, kde budú vyžrebovaný traja (3) výhercovia
  • Žrebovanie výhercov podľa bodu 6.1 tohto štatútu sa uskutoční na základe náhodného výberu účastníka súťaže zo všetkých účastníkov súťaže prihlásených do súťaže. Samotné žrebovanie sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa za účasti najmenej dvoch poverených zástupcov vyhlasovateľa.
  • Účastníci súťaže, ktorý splnili podmienky uvedené v tomto štatúte a boli vyžrebovaný podľa bodu 6.2 a 6.3 tohto štatútu vyžrebovaný sa stávajú výhercami príslušnej výhry podľa v čl. 7. tohto štatútu (ďalej len „výherca“).
  • V prípade, že bude vyžrebovaná osoba, ktorá nespĺňala podmienky účasti v súťaži alebo nesplnila podmienky pre odovzdanie výhry (preukázanie totožnosti, veku a poskytnutie inej potrebnej súčinnosti), tak vyhlasovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia zopakovať predmetné žrebovanie a vyžrebovať inú osobu.
  • Výhry nie sú právne vymáhateľné.
  • Výsledky žrebovania sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť priebehu žrebovania alebo poskytnutia výhry.
 • Výhercovia súťaže a výhra
  • Výhrou v súťaži sú balíčky kozmetických produktov (šampóny, kondicionéry, sprchový gél, oleje na vlasy, oleje na telo, telové mlieko, zubná pasta, mydlá, olej z čiernej rasce…) voľne vybratých výhercami z webovej stránky www.mantraindia.sk (ďalej ako „výhra“).
  • V súťaži sa hrá o 3x vyššie spomínaných balíčkov výrobkov, resp. výhier. v rôznych sumách, a to:
   miesto: balíček v hodnote 150 €, 2. miesto: balíček v hodnote 100 €, 3. miesto: balíček v hodnote 50 €
  • Výhercovia budú vyhlásený vždy v deň žrebovania v ktorom ich vyhlasovateľ vyžreboval alebo v iný termín zvolený vyhlasovateľom.
  • Každý z výhercov súťaže súhlasí s tým, že môže od neho byť vyžadované, aby sa zúčastnil reklamných a marketingových aktivít pre vyhlasovateľa, a to bez nároku na odmenu. Každý z výhercov súťaže súhlasí, že vyhlasovateľ môže zhotoviť alebo dať tretej osobe zhotoviť zvukovoobrazové záznamy, zvukové záznamy, fotografie alebo iné propagačné materiály znázorňujúce alebo odkazujúce na výhercu za účelom vyhlásenia výhercu súťaže a na ostatné súvisiace propagačné alebo obdobné obchodné účely.
 • Oznámenie výsledkov propagačnej súťaže
  • Výhercovia súťaže budú vyhlásení vyhlasovateľom na jeho Facebookovom účte MantraIndia Slovensko (https://www.facebook.com/mantraindiask), s čím každý účastník súťaže výslovne súhlasí.
  • Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (bude mu odoslaná správa na účet, pod ktorým zverejnil príspevok), pričom je do 14 dní povinný na túto správu reagovať a poskytnúť vyhlasovateľovi súčinnosť pri overení jeho totožnosti, veku a splnenia ostatných podmienok súťaže.
  • Ak sa vyhlasovateľovi nepodarí skontaktovať sa s ktorýmkoľvek výhercom alebo výherca nebude akceptovať podmienky súťaže podľa tohto štatútu súťaže alebo nepreukáže splnenie podmienok na účasť v súťaži a prevzatie výhry (najmä vek 18 rokov) nebude mu výhra odovzdaná a vyhlasovateľ má právo opakovať žrebovanie alebo rozhodnúť o inom postupe.
 • Spôsob odovzdania výhry
  • Výhercom budú výhry odovzdané – doručené:
   – prostredníctvom doporučenej zásielky, doručovanej kuriérskou službou Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.
  • Výherca je za účelom doručenia výzvy oznámiť vyhlasovateľovi doručovaciu adresu a pri preberaní výhry preukázať, že má viac ako 18 rokov (napr. občianskym preukazom).
  • V prípade, že sa výhercovi nepodarí doručiť zásielku na výhercom oznámenú adresu a výherca si výhru neprevezme ani do uplynutia odbernej lehoty alebo výherca nepreukáže splnenie podmienky veku aspoň 18 rokov, tak mu nemusí byť výhra odovzdaná vôbec a vyhlasovateľ rozhodne o spôsobe akým výhrou ďalej naloží.
  • Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry doručovateľovi.
 • Dane
  • Vyhlasovateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.
 • Osobitné podmienky
  • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na odloženie, prerušenie, skrátenie, predĺženie alebo zrušenie súťaže, na zmenu štatútu súťaže ako aj na zmenu doby trvania súťaže. Zmenu štatútu súťaže vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní.
  • Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
  • Na výhry zo súťaží neexistuje právny nárok, nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným náhradným plnením podľa požiadavky Účastníka Súťaže.
  • Účastník súťaže berie na vedomie, že vymáhanie výhry súdnou cestou je v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení vylúčené.
  • Na výhru sa nevzťahujú ust. § 612 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
  • V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa konkrétnej súťaže bude rozhodnutie vyhlasovateľa za konečné a záväzné.
  • Vyhlasovateľ nezodpovedá za úplnosť tohto štatútu súťaže, ktorý môže byť v skrátenej a/alebo rozšírenej verzii uverejnený v reklamných či iných propagačných materiáloch v súvislosti s konkrétnou súťažou.
  • V prípade akýchkoľvek zjavných chýb v tomto štatúte súťaže, rozporu zo zákonom alebo okolností, ktoré sú mimo primeranej kontroly vyhlasovateľa, ktoré znemožňujú realizáciu konkrétnej súťaže, nie je vyhlasovateľ zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo sklamanie s tým súvisiace. V takýchto prípadoch vyhlasovateľ urobí všetko primerané úsilie, aby informoval účastníkov súťaže o všetkých zmenách alebo odstúpení.
 • Podmienky ochrany osobných údajov
  • Všeobecné informácie
   Tieto podmienky ochrany osobných údajov popisujú ako vyhlasovateľ získava, používa, uchováva a prípadne zverejňuje osobné údaje týkajúce sa účastníkov súťaže.
   Prevádzkovateľom údajov týkajúcich sa účastníka je spoločnosť AG Consulting Office s.r.o. ako vyhlasovateľ súťaže (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ chráni osobné údaje účastníka a spracúva ich s riadnou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s ustanoveniami GDPR.
  • Účel spracúvania osobných údajov
   Prevádzkovateľ spracúva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné údaje účastníka na tieto účely:

   • usporiadania súťaže, vrátane vyhodnotenia súťaže, vyhlásenia výhercov a odovzdanie výhry na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa po dobu nevyhnutnú na realizáciu súťaže až do odovzdania (uplatnenia) výhry,
   • v prípade výhry v súťaži a prijatia výhry – na daňové a účtovné účely na základe príslušných právnych predpisov v oblasti daní a vedenia účtovníctva v čase vyžadovanom týmito predpismi,
   • priameho marketingu na základe udeleného súhlasu po dobu 2 roku, najdlhšie však do odvolania súhlasu.
  • Práva dotknutej osoby podľa GDPR

Účastník má právo na:

 • prístup k osobným údajom a získanie ich kópie,
 • kópiu osobných údajov, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi a jej poskytnutie priamo dotknutej osobe alebo inému oprávnenému subjektu vo všeobecne používanom, počítačovo spracovanom formáte,
 • opravu osobných údajov, ak sú neaktuálne, neúplné alebo nesprávne,
 • vymazanie osobných údajov v situáciách predpokladaných v čl. 17 GDPR,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov v situáciách predpokladaných v čl. 18 GDPR.

Účastník má tiež právo:

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie účastníka súťaže proti spracúvaniu osobných údajov účastníka súťaže, vrátane práva namietať proti profilovaniu, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov účastníka súťaže, vrátane práva namietať proti profilovaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľa,
 • kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

V prípade otázok alebo uplatnenia vyššie uvedených práv môže Účastník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu na e-mailovú adresu office@mantraindia.eu alebo písomne na adresu AG Consulting Office s.r.o., Ulica L. Amadého 1514/50, 930 05 Gabčíkovo, Slovensko. Účastník má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Príjemcovia osobných údajov
  Osobné údaje účastníka môžu byť v rámci súťaže v primeranom rozsahu zverejnené pri hlasovaní a tiež môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom:

  • finančným úradom a iným orgánom štátnej správy,
  • bankám,
  • právnym poradcom,
  • Slovenskej pošte a/alebo iným poskytovateľom poštových služieb alebo kuriérskym firmám
  • subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a na základe pokynov Prevádzkovateľa – reklamným agentúram organizujúcim súťaže, majúcim sídlo v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ so sprostredkovateľmi vždy uzatvára zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Títo sprostredkovatelia vždy spracúvajú osobné údaje na základe pokynov Prevádzkovateľa.

 • Zmeny podmienok ochrany osobných údajovPrevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť alebo upravovať.

  Ak Prevádzkovateľ urobí akékoľvek zmeny v týchto podmienkach ochrany osobných údajov, umiestni nové podmienky ochrany osobných údajov na webovú stránku predeti.sk a podľa potreby bude o zmene podmienok ochrany osobných údajov informovať aj prostredníctvom e- mailu.

  Takto zmenené podmienky ochrany osobných údajov budú platné a účinné od momentu, ktorý Prevádzkovateľ určí ako deň ich platnosti a účinnosti a každou návštevou webovej stránky predeti.sk Účastník vyjadruje súhlas s týmito novými podmienkami ochrany osobných údajov.

  Spoločnosť AG Consulting Office s.r.o. ako Prevádzkovateľ osobných údajov chráni osobné údaje Účastníka a spracúva ich v súlade s právnymi predpismi a s riadnou starostlivosťou. Podrobnosti vrátane informácií o všetkých právach, príjemcoch a pravidlách spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 • Záverečné ustanovenia
  • Akékoľvek prezentácie alebo vyhlásenia ohľadom súťaže smie robiť a poskytovať len vyhlasovateľ.
  • Vyhlasovateľ súťaže a jednotliví účastníci súťaže, sa zaväzujú riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou.
  • Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.